Budgetraming


U wilt natuurlijk zo snel mogelijk weten wat uw project gaat kosten. Zodra u het eerste idee of een ruimtelijk en/of technisch programma van eisen heeft kunnen wij dit nauwkeurig berekenen. Om u inzicht te geven in de kosten maken wij een budgetraming met elementenprijzen. Deze raming is de basis om uw project financieel te kunnen sturen in de uitwerking. Wij houden in de budgetraming rekening met uw programma van eisen en met de locatiegebonden kosten. Hoe nauwkeuriger uw programma, hoe nauwkeuriger wij de raming kunnen maken.

Haalbaarheidsanalyse


Al in een vroeg stadium wilt u weten of uw project kans van slagen heeft. Die kans kunnen wij nauwkeurig inschatten door het maken een haalbaarheidsanalyse. Hierin bepalen we niet alleen de totale kosten van het project, maar berekenen we ook of het project economisch haalbaar is. Op basis van de verwachte inkomsten berekenen wij het bruto aanvangsrendement. Dit vergelijken we met het verlangde rendement. In elke ontwerpfase kan een haalbaarheidsanalyse voor u uitgevoerd worden.

Bouwkostenmanagement


Wilt u uw project precies voltooien volgens het Programma van Eisen én binnen het vastgestelde budget? Dan kunt u één van onze bouwkostenmanagers inschakelen. Deze is van het initiatief tot en met de oplevering nauw betrokken bij uw project. Met oog voor de eisen aan kwaliteit, tijd, organisatie en informatie van het bouwproces, wordt het totale kostenverloop bewaakt. Wij geven u op elk moment inzicht in de kosten, zodat u moeiteloos beleidsmatig kunt bijsturen. Zo nodig krijgt u alternatieven voorgelegd op een moment dat wijzigingen nog geen ingrijpende extra kosten veroorzaken.

Directiebegroting


Als uw project volledig is uitgewerkt in een bestek en bestektekeningen, maken wij een directiebegroting. Deze directiebegroting volgt in detail de omschrijving van het bestek, als laatste toets voor de aanbesteding. Met deze begroting kunnen wij de inschrijfbegroting van de aannemer in detail vergelijken en beoordelen. Bij een Europese aanbesteding is een directiebegroting zelfs noodzakelijk. Bij een mislukte (te hoge) aanbesteding moet er namelijk aangetoond worden dat de aanbieding niet marktconform is, om de besteding ongeldig te laten verklaren. Hierom is een gedetailleerde en accurate directiebegroting van belang.

Inschrijfbegroting


Voor aannemers kunnen wij de inschrijfbegroting maken. Indien nodig verzorgen wij ook offerteaanvragen van onderaannemers en maken we een bouwplaatskostenbegroting. Doordat wij inschrijfbegrotingen maken voor aannemers, blijven we steeds op de hoogte van de actuele prijzen.

Elementenbegroting


Zodra u een ontwerp heeft van uw bouwproject, kunnen wij een elementenbegroting maken. Daarbij wordt gekeken naar de werkelijke uitgangspunten van een architect. Hoe gedetailleerder het plan, hoe nauwkeuriger de elementenbegroting. In deze fase van uw bouwproject vergelijken we het ontwerp met de budgetraming en waar nodig wordt het ontwerp bijgestuurd.

Beoordeling begroting


Wanneer u slechts één aannemer uitnodigt, moet u kunnen vertrouwen op marktconforme tarieven. Als onafhankelijke partij beoordeelt Basalt voor u of de hoeveelheden, prijzen en normen in begrotingen van aannemers reëel zijn. Wanneer u meerdere begrotingen ter vergelijking aan ons voorlegt, maken we de verschillen inzichtelijk. We wijzen u bovendien op eventuele risico’s in de prijsopgaven. Op die manier kunt u kiezen voor de meest optimale begroting.

Financiële rapportage


Met een periodieke financiële rapportage kunt u het investeringskostenbudget bewaken tot en met de oplevering. Deze rapportage geeft u op ieder moment een compleet overzicht van de totale financiële situatie van uw project.

Kosten-kwaliteitsrapportage


Wanneer u een bestaand gebouw koopt, is een kosten-kwaliteitsrapportage doorgaans een eis van u of van de financier. Basalt stelt voor u de waarde en de kwaliteit van het gebouw vast. Hiervoor gebruiken wij tekeningen en foto’s, bovendien bekijken we de locatie zelf.

Meerjaren Onderhoudsbegroting


Basalt bouwadvies is deskundig op het gebied van meerjaren onderhoudsbegrotingen. Op uw verzoek leveren wij deze meerjaren onderhoudsbegrotingen bij onze investeringskostenbegrotingen. Hierbij schakelen wij indien nodig de deskundigheid van anderen in, zoals een installatieadviseur of BREEAM-specialist.

Meer-Minderwerk


Ook beoordelen wij meer- en minderkosten welke zich voordoen nadat het contract met de aannemer is gesloten. Deze ontstaan door planwijzigingen of onvolkomenheden in de contractstukken. Om ervoor te zorgen dat de aannemer u marktconforme prijzen verrekent, onderhandelen onze bouwkostenmanagers hierover voor u. Zij adviseren u tegen welk bedrag u het meer- en minderwerk kunt opdragen.

BIM


Tegenwoordig wordt bij veel projecten gebruik gemaakt van een BIM-model. Hiermee is belangrijke informatie direct inzichtelijk en kunnen eventuele obstakels vroeg worden opgemerkt. We beschikken over de juiste kennis en tools om deze modellen te kunnen gebruiken voor onze advieswerkzaamheden. De belangrijkste factor hierbij is dat het BIM-model vanaf het begin bouwkundig correct wordt opgezet. Alleen dan zullen alle partijen op de juiste manier gebruik kunnen maken van het model. In een vroeg stadium kunnen wij u hierin adviseren, zodat het model geschikt is voor het bepalen of controleren van hoeveelheden.