BOUWKOSTENADVIES

Sterk, effectief en de perfecte bescherming. Het vulkanisch gesteente basalt beschermt
ons land doeltreffend tegen overstromingen. Want eenmaal op een hoop gelegd, kan niets
de harde basaltblokken van hun plaats krijgen. Diezelfde veiligheid geeft Basalt u: wij bieden
u de uitgelezen bescherming tegen de financiële risico's van uw bouwproject.

BOUWKOSTEN ADVIES

Professioneel en onafhankelijk bouwkostenadvies.

Sterk, effectief en de perfecte bescherming. Het vulkanisch gesteente basalt beschermt ons land doeltreffend tegen overstromingen. Want eenmaal op een hoop gelegd, kan niets de harde basaltblokken van hun plaats krijgen. Diezelfde veiligheid geeft Basalt u: wij bieden u de uitgelezen bescherming tegen de financiële risico's van uw bouwproject.

Op het gebied van bouwkostenadvies bieden wij u onder andere de volgende producten:

Budgetraming
U wilt uiteraard zo snel mogelijk weten wat uw project gaat kosten. Dit kunnen wij u al redelijk nauwkeurig vertellen zodra u het eerste idee of een ruimtelijk en/of technisch programma van eisen heeft.

Om u inzicht te geven in de kosten, maken wij een budgetraming met elementenprijzen. Deze raming is de basis om uw project financieel te kunnen sturen in de uitwerking. Wij houden in de budgetraming rekening met uw programma van eisen en met de locatiegebonden kosten. Hoe nauwkeuriger uw programma is gedefinieerd, hoe nauwkeuriger wij de raming kunnen maken.


Haalbaarheidsanalyse
Al in een vroeg stadium wilt u weten of uw project kans van slagen heeft. Wij maken voor u een haalbaarheidsanalyse. Hierin bepalen we niet alleen de totale kosten van het project, maar berekenen we ook of het project economisch haalbaar is. Op basis van de verwachte inkomsten berekenen wij het bruto aanvangsrendement. Dit vergelijken we met het verlangde rendement. Basalt kan in elke ontwerpfase een haalbaarheidsanalyse voor u uitvoeren.


Elementenbegroting
Zodra u een ontwerp heeft van uw bouwproject, kunnen wij een elementenbegroting maken. Wij kijken daarbij naar de werkelijke uitgangspunten van een architect. Hoe gedetailleerder het plan, hoe nauwkeuriger de elementenbegroting. In deze fase van uw bouwproject vergelijken we het ontwerp met de budgetraming. Zo nodig sturen we het ontwerp bij.


Directiebegroting
Zodra uw project volledig is uitgewerkt in een bestek en bestektekeningen maken wij een zeer gedetailleerde begroting. Deze directiebegroting volgt in detail de omschrijving van het bestek, als laatste toets voor de aanbesteding. Met deze begroting kunnen wij de inschrijfbegroting [link naar inschrijfbegroting van de aannemer in detail vergelijken en beoordelen. Bij een Europese aanbesteding is een directiebegroting zelfs noodzakelijk. Bij een mislukte (te hoge) aanbesteding moet er namelijk aangetoond worden dat de aanbieding niet marktconform is, om de besteding ongeldig te laten verklaren.


Inschrijfbegroting
Voor aannemers kunnen wij de inschrijfbegroting maken. Zo nodig verzorgen wij ook offerteaanvragen van onderaannemers en maken we een bouwplaatskosten-begroting. Doordat wij inschrijfbegrotingen maken voor aannemers, blijven we steeds op de hoogte van de actuele prijzen.


Beoordeling begroting
Wanneer u slechts één aannemer uitnodigt, moet u kunnen vertrouwen op marktconforme tarieven. Als onafhankelijke partij beoordeelt Basalt voor u of de hoeveelheden, prijzen en normen in begrotingen van aannemers reëel zijn.
Wanneer u meerdere begrotingen ter vergelijking aan ons voorlegt, maken we de verschillen inzichtelijk. We wijzen u bovendien op eventuele risico's in de prijsopgaven. Op die manier kunt u kiezen voor de meest optimale begroting.

Meetcertificaat
Bent u bezig met een commercieel project? Dan wilt u in de eerste plaats weten hoeveel vloeroppervlak u kunt verhuren en tegen welke prijs. Basalt meet voor u het bruto en verhuurbaar vloeroppervlak op volgens de NEN 2580-meetmethode. Deze gegevens leggen we voor u vast in een meetcertificaat. Dit certificaat is tevens een verklaring dat wij gemeten hebben volgens de eisen in de NEN 2580.

Sinds eind 2011 is het verplicht een meetrapport op te stellen volgens de nieuwe richtlijn NTA2581. De Vierkante Meter en NEN hebben in deze norm omschreven hoe meetrapporten volgens de NEN 2580-methode opgesteld moeten worden. De richtlijn is bedoeld om de kwaliteit en de transparantie van rapporten te vergroten. Wij stellen onze rapporten op volgens de nieuwe richtlijn NTA2581.Kosten-kwaliteitsrapportage
Wanneer u een bestaand gebouw koopt, is een kosten-kwaliteitsrapportage doorgaans een eis van u of van de financier. Basalt stelt voor u de waarde en de kwaliteit van het gebouw vast. Hiervoor gebruiken wij tekeningen en foto’s, bovendien bekijken we de locatie zelf.

Meerjaren Onderhoudsbegroting
Basalt bouwadvies is deskundig op het gebied van meerjaren onderhoudsbegrotingen. Op uw verzoek leveren wij deze meerjaren onderhoudsbegrotingen bij onze investeringskostenbegrotingen. Hierbij schakelen wij, indien nodig, de deskundigheid van anderen in, zoals een installatieadviseur of BREEAM-specialist.

BIM is voor Basalt bouwadvies…
BIM is een werkmethode, welke ingezet kan worden in het hele bouwproces. Van initiatief tot en met de onderhoud en beheerfase. Het draait om samenwerken en daarmee zorgdragen voor een efficiënter proces. Het doel van BIM: In een team werken aan een zo optimaal mogelijk gebouw op het gebied van ontwerp, functionaliteit en toekomstwaarde. Uiteraard allemaal binnen budget. Elk 3D model dat binnenkomt onderwerpen we aan een analyse, om zo te bepalen wat de beste en meest efficiënte methode is om de bouwkosten of investeringskosten te bepalen. Onze BIM-kerngroep, vindt het vanzelfsprekend dat er, naast bouwkostenadvies, feedback gegeven wordt op het model. Ook geven zij aan wat belangrijk is aan input per fase, om de juiste output uit het model te krijgen.
Ook treden we op als BIM-manager om zo voor de opdrachtgever, met een ontwerp- of bouwteam, het maximaal mogelijke voordeel uit een 3D model te halen. Dit zijn wij al gewend in het traditionele proces waarin wij ook de tekeningen en gegevens van de verschillende partijen combineren tot een goede begroting.

BIM is voor Basalt bouwadvies…

  • Strakkere budgetbewaking bij kostenmanagement.
  • Sneller zijn in alle fases.
  • Begroten met betrouwbare informatie door uitvoeren clash controles.
  • Sparren met de architect door ervaring in 3D modelleerprogramma’s.
  • Meedoen in de ontwikkeling van calculatie software.
  • Discussies over meer- minderwerk visualiseren.
  • Nauwkeuriger werken vanaf de eerste schets t/m de exploitatiebegrotingen.
  • Eerder betrokken worden, want de juiste input is de juiste output..